Aquapuls - framtidens kraftkälla


1. FRI ENERGI

Sedan historiens gryning har människan varit medveten om en mystisk och livgivande energi som genomströmmar människan och universum. I Kina kallas denna fundamentala livskraft chi, i Indien prana, på Hawaii mana och i västerlandet har den fått namn som bioplasma, eter, od, vril, orgonenergi, tellurisk kraft med mera.
Många entusiaster har under de senaste århundradena drömt om att frigöra en ren, fysikalisk och praktiskt användbar energiform, som kan användas för att exempelvis driva maskiner och ge ljus och värme. Forskningspionjärer som Tesla, Reich, Mesmer, Morley, Reichenbach, von Platen och Yao har varit övertygade om att den fria energin verkligen existerar.
Men ingen av dessa forskare har lyckats realisera drömmen om en perpetuum mobile. Jakten på den fria energin har hittills varit - vad den rent praktiska energitillämpningen angår - nästan resultatlös, även om den avsatt mycket ny kunskap, exempelvis Reichs terapeutiska principer. Men Reich hävdade också att kraften i orgon-energin är kapabel att sätta en motor i rörelse, och på ett publicerat fotografi ses han demonstrera detta.
Men förhoppningen om att hitta en ny och outtömlig kraftkälla har än så länge grusats. Det har i praktiken varit som att jaga efter regnbågen, eller i Schaubergers fall (se nedan) som att försöka rida en vildhäst som inte låter sig tämjas.
Ändå är detta att tanken på en evighetsmaskin överhuvudtaget uppkommit i sig ett symboliskt bevis för att den är möjlig att konstruera. Varifrån skulle en sådan märklig tanke annars komma, om inte från ett intuitivt djup i människosjälen? Ett slags automatisk förvissning om att liksom solsystemets och planetens cykliska processer rullar runt, liksom vår och höst aldrig upphör att avlösa varandra, och liksom hjärtat slår ett helt långt liv utan att förtröttas, drivet av naturens eget omgivande liv, så måste också en bakomliggande energi vara i verksamhet i kosmos, en energi som det går att kontakta och samarbeta med. Varför har den ene efter den andre genom historien, oberoende av varandra och längs sinsemellan olika vägar och av olika skäl, drabbats av samma "vanvettiga" idé?
En gång i tiden drömde människan om att flyga. Denna tanke var en intuitiv sanning som har förverkligats. Den var inget hjärnspöke trots kloka människors förnuftiga invändningar. Kanhända kommer drömmen om den fria energin också att visa sig vara mer verklighetsförankrad än tvivlarnas invändningar.


2. IMPLOSION

En av pionjärerna på området var den österikiske skogvaktaren Viktor Schauberger. Han studerade vattnets egenskaper och forellers beteende i bäckar och menade att det döljer sig en hemlighetsfull energi i vattnet, som utlöses genom virvelrörelser.

"Jag trodde inte mina ögon då en sådan där huvudstor sten började röra sig i cirklande rörelser upp mot vattenytan, dansande som forellerna vid vattenfallen. Stenen hade utpräglad äggform. På ett ögonblick var den uppe vid vattenytan där det hastigt bildades en krans av is omkring den, varpå den lätt vaggande simmade omkring där i månljuset. Snart kom en andra och en tredje sten upp och alla hade de samma slipade äggform som den första. Det låg andra stenar kvar nere på botten som förblev orörliga, men de hade allesammans kantiga, ojämna former. Den gången hade jag ingen aning om den egendomliga rörelseform som övervinner tyngdlagen..."
(Det levande vattnet, Olof Alexandersson, Proprius, 1990, s 20)

Schauberger kallade denna virvelkraft implosion i motsats till den explosionskraft som vår teknik begagnar sig av. Implosionen är en kall, centripetal kraft och explosionen är en het, centrifugal kraft. Schauberger byggde speciella flottningsrännor och olika typer av implosionsmaskiner som bland annat renade och laddade upp vatten. Han hävdade att jordklotet var levande och att vattnet var jordens blod.

"Schauberger ansåg att blodet inte pumpas fram av hjärtat utan har egna rörelsekrafter i lihet med vattnet, något som också under senare år har påvisats av professor Manteufel från Warszawa."
(Det levande vattnet - Viktor Schauberger,
1900-talets Galilei, radioprogram, P1)

Schauberger byggde också på 40-talet ett flygande tefat som lyfte och krossades mot taket i försöksbyggnaden.

"Redan vid första försöket fungerade apparaten... och steg uppåt, lämnande efter sig en blågrön, senare i silverfärg övergående ljuskrans."
(Det levande vattnet, s 90)

Men Schauberger fick aldrig implosionskraften under kontroll. Andra biotekniska forskare har försökt följa i hans fotspår, men ingen har ännu lyckats konstruera någon implosionsmotor.


3. ELD OCH KYLA

Den danske filosofen Martinus Thomsen hävdar att all kraft är en reaktion mellan eld och kyla, och att en ny energi kan utlösas i spänningen mellan olika temperaturer.

"Människorna förstår inte att de kommer att få en ny kraft, som är analog med hjärtat eller pulsen. Vi får ju vår kraft från vårt hjärta. Vad är det som får hjärtat att slå? - Det är eld och köld. Därför har vi en temperatur på 37 grader. Det är i balansen mellan eld och köld som det kan uppstå en kraft. Om man kan bringa eld och köld i en sådan harmonisk balans kan man skapa en ny kraft. Den kan komma av is och vatten. Men det kan jag inte avslöja, och jag har inte heller själv studerat sådant. Men intuitivt har jag redan sett att den kan bli framtidens kraft. Varför skulle människorna inte också kunna finna den kraft som hjärtat har?"
(Tidskriften Kosmos, nr 8, 1994)

Martinus förutsåg skapandet av en global fredsstat i nästa århundrade, och i samband därmed en ny energiform som ska ersätta fossila bränslen och kärnkraft. Av citatet ovan framgår att den nya energin på något sätt är förbunden med hjärtat, eld, köld, balans och vatten.
Den svenske uppfinnaren Baltzar von Platen, som konstruerade kylskåpet, berättade i slutet av sitt liv att hans avsikt egentligen var att göra en evighetsmaskin, och att kylskåpet bara var ett slags halvfärdig prototyp.
Den tyske filosofen Horbiger ansåg att allt i kosmos är en evigt föränderlig relation mellan is och eld och mellan attraktiva och repulsiva krafter.


4. VAD ÄR IMPLOSIONSENERGI

Min teori är att den implosionsenergi som gäckade Schauberger i själva verket inte existerar. Det var därför han aldrig riktigt fick grepp om den och inte lyckades övertyga vetenskapen om dess existens.
Det finns ingen ny energi. Kärnkraften är den sista nya energin som människan har upptäckt, och den är inte framtidens kraft eftersom den bryter ner naturen och skapar farlig strålning. Vi ska inte söka energin i mikrokosmos, eftersom det är basen för vårt eget liv. Då sågar vi så att säga av den gren vi själva sitter på, vilket leder till störningar och sjukdomar. Istället ska vi söka energin i makrokosmos, hos jordklotet.
Den nya energin är i själva verket en gammal och redan välkänd energi - nämligen blixten. Den kraft som Schauberger kallade implosion är i verkligheten blixtkraft - fast han själv aldrig insåg det. Implosionsenergi är blixtenergi.
Det som händer i Schaubergers vattenvirvlare är att vattnet laddas upp elektromagnetiskt. Detsamma sker med vatten som sjunker ner i bergrunden och kommer upp som källvatten. Att denna elektricitetskillnad eventuellt inte kan mätas med dagens mätteknik beror på att elektricitet enligt Martinus förekommer i tre olika former, nämligen som makro-elektricitet, mellan-elektricitet och mikro-elektricitet. Det vi känner som elektricitet är makro-elektricitet. Livskraften är en elektrisk kraft.
Även om laddningen inte kan mätas finns det urladdat eller dött vatten, och uppladdat eller levande vatten. Detta kan påvisas genom fotografering av iskristaller från källvatten respektive vanligt kranvatten.


5. FRANKLIN MÖTER FRANKENSTEIN

Den amerikanske forskaren Benjamin Franklin försökte 1752 tämja blixten med hjälp av en drake som sändes upp i ett åskväder med en nyckel fastbunden i snörets nedre ände (livsfarligt!). Experimentet ledde till uppfinningen av åskledaren, men blixten tämjdes aldrig. Det var detta Schauberger halft om halft lyckades med, fast han inte förstod det, utan kallade blixtenergin för implosionsenergi.
Samma sanning ser vi mytologiskt i berättelsen om doktor Frankenstein som fångade blixten för att skapa liv. (Litterärt sett en intuitiv snilleblixt.)
Det var blixtkraft som utlöstes i Schaubergers kalla bäckar och i forellernas mystiska förflyttningar uppför bäckar och vattenfall. Vatten är en extremt bra eletricitetsledare. Att Schaubergers implosionskraft är blixtkraft förklarar också ljusfenomenen kring vissa av hans konstruktioner, liksom den mystiska diamagnetism han talade om.
Den elektriska laddningen i ett blixtnedslag rör sig i själva verket uppåt. Det är egentligen ett "blixtuppslag", vilket gav upphov till Schaubergers tefats- och gravitationseffekter. Hans apparater lyftes av blixten.
I nordisk mytologi sägs att guden Tor kör med sin åskvagn över himlen. Framtidens flygmaskiner blir verkligen sådana "åskvagnar". Kanske fanns de också i försvunna kulturer före syndafloden. I den gamla indiska skriften Samarangana Sutradhara talas om flygande maskiner - vimanas - som utnyttjade en latent kraft hos kvicksilver som "sätter den drivande virvelvinden i rörelse". Robert Oppenheimer, som ledde amerikanarnas utveckling av atombomben, tyckte sig följa den gamla indiska källskriften Bhagavad Gita i spåren.
Tors motsvarighet i den grekiska mytologin är Zeus (romarnas Jupiter). Han intar den främsta platsen bland de grekiska gudarna och är hela världsalltets härskare, han samlar molnen kring bergstopparna och blixten är hans vapen.
Den uråldriga tanken att jordklotet är en levande varelse har på nytt funnit grogrund, bland annat genom James Lovelocks Gaia-hypotes. Jordklotets medvetande skulle då utgöra den naturkraft vi söker, och som också var känd i äldre kulturer. De gamla druiderna kallade den wouivre (jämför virvel). Mycket talar för existensen av någon form av energi vid gamla kultplatser och stencirklar, bland annat har man på en sådan plats funnit stenar som har en magnetisk puls (Earth Mysteries, Heselton, 1991, s 50). Gamla välkända fenomen som slagruta, pendling, statisk elektricitet och piezo-elektricitet är också av intresse i sammanhanget.
Det är en fråga om att skapa betingelser för en naturlig planetenergi (lika naturlig som vårt eget medvetande) att flyta fritt genom det jag kallar en Aquapuls - att helt enkelt låta energin få betingelser för det, och därvid tillgodogöra sig den elektriska kraften, och sålunda återställa och upprätthålla jordklotets balans. (På köpet försvinner kanske åskvädren.)
I Kina används fortfarande ett uråldrigt system om landskapets energiflöden; feng shui (betyder vind-vatten) som baseras på samma fundamentala principer som akupunktur.


6. BLIXTENERGI

Faktum är att blixtens uppkomst forfarande är höljd i dunkel. När ett åskmoln bildas uppstår en elektrisk laddningsfördelning inom molnet, men man vet inte riktigt på vilket sätt.
Laddningarna kan utjämnas genom överslag i form av en blixt inom molnet, mellan två moln eller mellan molnet och marken. Blixten börjar med en förurladdning, då elektronerna slår upp en blixtkanal genom luften. Genom denna kanal följer sedan huvudblixten.
Oftast syns blixten som en linjeblixt, men också kornblixtar, pärlbandsblixtar, ytblixtar, elmseld och klotblixtar förekommer, fenomen som ännu inte helt kunnat förklaras. Klotblixten rör sig ofta i vågrät riktning, varar sällan i mer än ett par sekunder och upplöses plötsligt med en knall eller i kuslig tysthet.
Spänningen vid en blixturladdning kan vara femtio miljoner volt och strömstyrkan flera hundratusentals ampere. Åskmolnen utvecklar enorm energi, men ingen vet egentligen hur den byggs upp. Meteorologerna beräknar att det bryter ut sexton miljoner åskväder och utlöses två miljoner blixtar varje år. Varje minut träffas jordklotet av sextusen blixtar (till det kommer alla blixtar som aldrig når marken). Runt jorden pågår i varje givet ögonblick mellan tvåtusen och sextusen åskväder som utjämnar elektriska laddningar vilka bildas i atmosfären. Hur det går till är inte klarlagt, men man tror att starka vertikalvindar, underkylda vattendroppar och iskristaller har stor betydelse för separationen av elektriska laddningar. I princip genereras blixten elektriskt av våldsamt roterande vindar, regn och hagel inne i själva åskmolnet. En blixt kan vara omkring fem kilometer lång, men är bara ett par centimeter i diameter. Det är en ren synvilla att blixten slår ner. I själva verket går blixtskenet upp från marken. Temperaturen är ofattbart hög - fem gånger så hög som på solens yta! I Empire State Building i New York slår blixtar ner 20 gånger om året.
Åskväder uppstår i lågtrycksområden. Ett lågtryck är ett område i atmosfären med lägre lufttryck än omgivningen. Vindarna blåser motsols i riktning mot lågtryckets centrum. Luftvirvlar eller cykloner är orsaken till alla oväder, och ett lågtrycksområde är helt enkelt en mycket stor luftvirvel.
Vi vet att jordklotet är en gigantisk magnet laddad med elektromagnetisk kraft. Det måste vara möjligt att fokusera och kontrollera dessa elektromagnetiska fält.
Nikola Tesla, som uppfann växelströmmen, experimenterade med trådlös elektricitet och relationen mellan harmoniska ljudfrekvenser och elektrisk kraft. Tesla attraherade så våldsamma blixtar och åskväder i den omedelbara närheten av sitt laboratorium på Manhattan att grannarna krävde att polisen skulle stoppa experimenten. Vid ett annat tillfälle skakade hela omgivningen som av en jordbävning.
Schauberger berättar om en sjö där vattnet efter långa perioder av varmt väder började strömma i egendomliga spiralkurvor mot mitten av sjön. Det mullrade nere på sjöbotten och åskliknande dunder hördes, samtidigt som hushöga vattentromber steg upp och vattnet steg långt över sin vanliga nivå (Det levande vattnet, s 46).
Jag har också ett minne från min barndom av att ro på sjön i åskväder, vattnet föreföll ändra både färg och konsistens, det blev liksom mörkare och tjockare.


7. DEN HEMLIGHETSFULLA ANOMALIEPUNKTEN

Vatten har märkliga egenskaper jämfört med andra kemiska föreningar och har stor betydelse för allt organiskt liv.
Martinus säger i ovanstående citat: "Det är i balansen mellan eld och köld som det kan uppstå en kraft. Om man kan bringa eld och köld i en sådan harmonisk balans kan man skapa en ny kraft. Den kan komma av is och vatten."
Denna harmoniska balanspunkt mellan värme och kyla kan inte vara något annat än vattnets så kallade anomaliepunkt.
Anomaliepunkten (plus 3,98 grader Celcius) är den hyperkänsliga punkt på temperaturkurvan där vattnet har sin minsta volym, sin största täthet, sin högsta vikt (därför flyter is) - och enligt Schauberger också sin högsta kvalitet. Schauberger konstaterade att när vattnet nyss strömmat fram ur kallkällan uppe i bergen var det närmast sin anomaliepunkt. Kring källområden finns också den rikaste och vackraste vegetationen, och under lektiden söker sig laxar och foreller upp mot vattendragens källor.
Det är således anomaliepunkten som är den harmoniska balanspunkten mellan värme och kyla. Vi måste uppsöka denna punkt för att utlösa blixtkraften. Liksom Livingstone sökte Nilens källa måste vi under vissa speciella förutsättningar söka blixtkraftens källa - anomaliepunkten. Här finns den dolda immateriella porten in till jordklotets livskraft.


8. AQUAPULS - EXTREMT PRELIMINÄRA SPEKULATIONER
OM KONSTRUKTION OCH FUNKTION -
EXPERIMENTMODELL 1: ÄGGET

För att få tillgång till naturens fria blixtenergi behövs en speciellt konstruerad generator eller motor som jag kallar Aquapuls.
En enkel experimentell Aquapuls-modell kan tillverkas på följande sätt: Man blåser ur ett ägg, fyller det till drygt hälften med källvatten, förseglar det och lägger det i frysen över natten. Det placeras sedan i en plastcylinder med cirka 30 cm höjd och 6 cm diameter (drygt äggets höjd så att det kan rotera fritt) som fylls med källvatten och stängs. Två metallpoler A och B placeras upptill och nertill på cylindern och ansluts till en liten glödlampa.
Temperaturskillnaden mellan ägget och vattnet i cylindern utgör ett permanent konstlat åskväder som upprätthålls genom äggets och det omgivande vattnets virvelrörelser uppåt och neråt.
I Aquapuls uppstår en harmonisk balans mellan två mikro-metrologiska fronter, en kallfront och en varmfront. Blixten slår ner. Mellan pol A och pol B uppstår en konstant elektrisk spänning. Glödlampan lyser. Blixten är tämjd.
I en mer utvecklad version ersätts cylindern med ett större ägg som innehåller det mindre. Äggen kan göras av glas- eller koppar.


9. HJÄRTATS KRAFT

Aquapuls är ett vattenhjärta som konstant slår på basis av ett permanent åskväder i miniatyr. Anordningen innesluter en permanent blixt som är tämjd och under kontroll. Det har vetenskapen ännu inte lyckats med. Man har hittills bara likt doktor Frankenstein fått liv i ett "monster". Blixtkraften är den nya fria kraften, den nya rena energikällan, jordklotets livskraft, outtömlig så länge jordklotet lever.
Aquapuls fem funktionsfaktorer är 1) kyla, 2) värme, 3) balans, 4) vatten och 5) virvel. Temperaturskillnaden och en harmonisk balans mellan kyla och värme initierar virvelrörelser a) inuti ägget, b) hos själva ägget samt c) utanför ägget, vilka samspelar och skapar (eller snarare erbjuder betingelser för) en stående blixt, samtidigt som temperaturskillnaden upprätthålls. Virvelrörelserna är systemets egentliga hjärtfunktion.
Fri elektrisk energi uppstår således i Aquapuls i form av en stående blixt, på samma sätt och av samma anledning som blixten uppstår i ett åskväder. Så länge Aquapuls bildar ett slutet system består den elektriska laddningen.
Aquapuls är ett konstgjort vattenfall som innehåller sin egen vattenturbin. Det är ett pulserande elektriskt hjärta som slår så länge Moder Jord lever.


10. FORTSATTA SPEKULATIONER -
EXPERIMENTMODELL 2: ORMEN

Hittills har jag inte lyckats få Aquapuls att fungera. Kanske ska man mer direkt ansluta sig till hjärtats konstruktion?

"Hjärtat är den muskelpump som håller blodet i omlopp i blodkärls-systemet. Det består av en höger- och en vänsterhalva, vardera med två rum, ett förmak och en kammare. Blodströmmen i hjärtat dirigeras av klaffar. Muskelsammandragningarna, 'hjärtslagen', regleras av en sorts eget nervsystem, retledningssystemet... Blodet kommer från kroppen in i högra hjärthalvan genom hålvenerna, pumpas därifrån genom lungartären till lungorna, återkommer syrsatt till vänstra hjärthalvan genom lungvenerna för att pumpas ut till kroppens olika delar genom aorta."
(Bonniers lilla uppslagsbok, 1979)

En möjlighet vore att bygga på kaffekokaren Don Pedros konstruktion. En annan att strunta i ägget och inne i cylindern vrida en plastslang i spiral. Kanske två seriekopplade cylindrar med spiralrör?
Det första att pröva blir en cirka 30 cm hög och 6 cm bred plastcylinder med ett plastslang av 1 cm diameter virad eller skruvad i spiral som en slingrande orm längs cylinderväggens insida. Då rör sig vattnet vertikalt dels i spiralröret och dels i cylindern och därvid upprätthålls på grund av virveleffekten en temperaturskillnad mellan cylinderns övre och nedre del, vilket resulterar i en elektrisk spänning.
Dessa siamesiska system stimulerar varandra genom att blixtkraften aktiveras och det uppstår en god spiral mot allt snabbare vattenrörelser och högre spänning. Temperaturskillnaden, vattnets virvelrörelser och blixtkraften förstärker varandra cykliskt och systemet accellerar därför av sig självt mot ett maximum. En sugeffekt utlöses rytmiskt genom spiralröret. Kanske ska spiralröret löpa från periferin i cylinderns övre del ner till centrum i cylinderns botten.
Experimentet utförs genom att cylindern fylls med kylskåpskallt källvatten i vilket ett lämpligt antal isbitar läggs. I och med att isen smälter kommer vattenrörelserna långsamt igång, och när cylinderns övre del har en temperatur på 0 grader och dess nedre del en temperatur på 4 grader uppstår det magiska ögonblick då den harmoniska balansen mellan värme och köld blir självgenererande. Mer is behöver då inte tillföras eftersom temperaturskillnaden upprätthålls automatiskt, samtidigt som systemet accellererar.
Vattnet sjunker till att börja med neråt i hela systemet eftersom det värms upp av omgivningen. Men det vatten som sjunker genom spiralröret kommer på grund av virveleffekten att kylas ner i förhållande till det som sjunker i cylindern. Det vatten som lämnar spiralröret i cylinderns nedre del stiger därför uppåt igen längs cylinderns mittaxel (centripetaleffekten) medan varmare vatten fortsätter att strömma neråt längs cylinderns sidor (centrifugaleffekten).
När den harmoniska balanspunkten nås skjuter den cykliska reaktionen fart dragen av blixtkraften, som låses fast i systemet så som en häst spänns för en vagn. I mörker bör man då också se vissa ljusfenomen.
Jag föreställer mig att cylindern i maximalfasen vibrerar kring anomaliepunkten plus 4 grader. Då slås ett fönster upp till en andlig dimension och blixtkraften utlöses maximalt. Det kan jämföras med att det elektriska motståndet plötsligt blir noll och metaller superledande nära den absoluta nollpunkten.


11. ÄGGET 2

På vilket sätt kan Aquapuls konstruktion vidareutvecklas? Kanske ska ett ficklampsbatteri anslutas till Aquapuls som hjälpgenerator för att få igång processen? Kanske ska man ha två spiralkammare? Termosvägg emellan? Klaffar i spiralrören som bara tillåter en rörelseriktning? Sidoställda kammare? Spiralrör i cirkel? Don Pedro-modellen? Åttans form?
Eller två ägg, ett kallt och ett varmt? Kanske etablerar ett sådant system, när det närmar sig anomaliepunkten, ett ekvilibrium där äggen växelvis överskrider och underskrider anomaliepunkten? Många frågor. Jag måste experimentera vidare. Men det känns som om jag ännu saknar den intuitiva snilleblixten.
Jag fastnar för följande utgångspunkt: Aquapuls består av ett stort vattenfyllt ägg (i experimentmodellen ersatt av en cylinder). I detta svävar ett mindre vattenfyllt ägg. Ett ficklampsbatteri (initiatorn) ansluts till en pol upptill och en pol nertill på cylindern. Systemet kyls under anomaliepunkten, så att vattnet i de båda äggen närmar sig anomaliepunkten från var sitt håll, varvid en stående, vibrerande kraftspänning inträder mellan de båda äggen.
Teorin är att det yttre äggets undre halva temperaturmässigt lägger sig på ett relativt plus, medan det inre äggets undre halva, på grund av äggets virvling, hamnar på ett relativt minus. Vatten virvlar därför uppåt längs det inre äggets utsida och neråt längs det yttre äggets insida. Initiatorn etablerar den förurladdningskanal genom vilken huvudblixten (pulsatorn) sedan följer (se stycke 6).
Systemet utgör också en representation av mikro- mellan och makrokosmos.


12. ORMEN 2

Cylindern kortas till cirka 25 cm. Längs insidan viras en plastslang med cirka 1 cm diameter i spiral, den så kallade ormen. Ett ficklampsbatteri på 4,5 volt fungerar som initiator, med den ena polen i ormens övre öppning; "munnen" och den andra i den nedre; "stjärten". Cylindern jordas och fylls med vatten och is.
När isen nästan smält kan cylinderns övre halva definieras som kall och den undre som varm. Överst är temperaturen 0, i mitten plus 4 (anomaliepunkten) och nederst plus 8. I cylinderns mittkanal rör sig kallt vatten neråt och längs cylinderns sidor rör sig varmt vatten uppåt. Ormen drar in varmt vatten genom stjärten och blåser ut kallt vatten genom munnen. "Ormen rör sig uppåt". Pulskraften (blixten) utlöses genom ormen. "Ormen hugger".


13. ORMENS ÄGG

Denna modell är en kombination av ägget och ormen.
Ett vattenfyllt ägg placeras i cylinderns mitt mellan ormens vindlingar. Ägget fungerar som systemets hjärta. Anomaliepunkten befinner sig i dess mitt och relativt sett är äggets övre del i en kall zon och dess nedre del i en varm zon. Det resulterar i virvelrörelser inuti och utanför ägget.


14. SALOMOS TEMPEL -
EN FORNTIDA AQUAPULS-ANLÄGGNING

Salomos tempel, så som det beskrivs i Första Konungaboken i Bibeln, är uppenbarligen inget annat än en gigantisk Aquapuls. Martinus skriver om Salomos tempel:

"Templet var laddat med en mystisk kraft som man inte hade något annat namn för än just "Guds kraft" eller "Guds ande". Att vi idag kallar denna kraft "elektricitet" säger oss absolut ingenting om själva kraftens natur. Vi har fått lära oss i skolan, att när två plattor av olika metaller berör varandra, så uppstår elektricitet. Men vad elektriciteten är, det vet den materialistiska vetenskapen alltså inte. Men den andliga vetenskapen vet, att det just är jordens livskraft, sålunda en makrokosmisk livskraft."
(Livets bok 6:1997)

I Första Konungaboken redogörs i detalj för Aquapuls konstruktion: "Han förfärdigade de båda pelarna av koppar... två klotformiga pelarhuvuden... nätlika utsirningar... granatäpplena voro två hundra... han gjorde ock havet, i gjutet arbete... de gurklika siraterna... de tio bäckenställen... " och så vidare, allt beskrivet i alla möjliga detaljer, om vilka kan läsas i det sjunde kapitlet, samt i Andra Krönikebokens kapitel 3 och 4, med flera ställen.
Vi finner alltså att den kraft som utlöstes i Salomos tempel, och som var så stark att gudstjänsten fick avbrytas under invigningen, var en elektrisk kraft, som genererades genom någon slags vattenanläggning. Det var blixten som slog ner i Salomos tempel:

"När Salomo hade slutat sin bön, kom eld ned från himmelen och förtärde brännoffret och slaktoffren, och HERRENS härlighet uppfyllde huset. Och prästerna kunde icke gå in i HERRENS hus, eftersom HERRENS härlighet uppfyllde HERRENS hus. Då nu alla Israels barn sågo huru elden kom ned, och sågo HERRENS härlighet över huset, föllo de ned på den stenlagda gården, med ansiktena mot jorden..."
(2 Krön. 7:1-3)

Det som i framtiden ska ersätta kärnkraftverken är kanske stora Aquapuls-anläggningar, ett slags moderna kopior av Salomos tempel. I Bibelns beskrivningar av konstruktionen av Salomos tempel kan i så fall dagens tekniker finna ritningarna till morgondagens kraftverk.
Bibelns beskrivningar är detaljerade men svårbegripliga. Det är en stor anläggning. Exempelvis är vattenbassängen ("havet") 5 m i diameter, 2,5 m hög, 15 m i omkrets och rymmer 108.000 liter. Dessutom 10 bäcken innehållande vardera 1440 liter. En av pelarna är 9 m hög, 4 finger tjock och ihålig, och en 6 m lång tråd mäter dess omfång (Jer. 52:21). Detta tycks betyda att tråden är virad i spiral kring pelaren. De nät som täcker pelarhuvudena för tanken till Faradays bur. Vi får också veta att allt är av polerad koppar.

"Vi kan sålunda läsa i Bibeln, hur kung Salomo byggde in ett elektriskt batteri i sitt gudomliga tempel. Man kan här läsa om de aderton alnar höga kopparpelarna och om de fem alnar höga huvudena som satt på dessa pelare samt om hur kedjor och trådar förenade och omslingrade dessa huvuden och förband dem med det gjutna runda "hav" som var tio alnar i diameter och fem alnar högt och omvirat med en trettio alnar lång tråd, samt om de övriga härmed förenade föremål, vilkas samlade kombination och uppbyggnad tydligt nog utgör en batterianläggning, varifrån den stora illumination kunde utlösas som under templets invigning blev så stark att man måste avbryta gudstjänsten... Bibelns ord om att "Guds ande svävade över vattnet" blir således även här till faktisk verklighet."
(Livets bok 6-2302)


15. METALLEN FRÅN ATLANTIS

I Platons berättelser om Atlantis nämns en okänd metall som kallas orichalcum, möjligen en guldlegering:

"...they dug out of the earth whatever was to be found there, mineral as well as metal, and that which is now only a name - orichalcum - was dug out of the earth in many parts of the island, and with the exception of gold, was esteemed the most precious of metals among the men of those days..."

Orichalcum kan ha varit en blandning av okänd sammansättning. En legering av koppar och kvicksilver? Eller kan det helt enkelt ha varit ett annat namn för koppar?

"Sålunda har Guds Söner i sitt hemland uppfunnit ett ämne, ett slags mässing, av vilken man konstruerade apparater, med vars hjälp de allra högsta, skapande frekvenserna antingen i sin ursprungliga form eller transformerade kunde lagras och leda dem antingen förstärkta eller försvagade till någon punkt."
(Invigningen, Elisabeth Haich, 1972, s 231)

Mässing är en gul legering av koppar och zink. Kanske är det mässing som är den optimala konstruktionsmetallen för Aquapuls?


16. EN ANALYS AV SALOMOS AQUAPULS

I Bibeln omnämns följande attiraljer som delar av Salomos Aquapuls, allt tillverkat av blankpolerad koppar:

PELARE
Två stycken. Den ena pelaren är 9 m hög. Fyra finger tjock och ihålig. En 6 m lång tråd mäter omfånget av den andra pelaren. Bukformig del inemot nätverket (denna uppgift kan också syfta på pelarhuvudena). Uppställda vid förhuset till tempelsalen. Den högra har namnet Jakin och den vänstra namnet Boas. Överst utformade som liljor.
I Andra Krönikeboken sägs pelarna vara 17,5 m höga, men eftersom detta mått är nästan precis det dubbla avser det möjligen pelarnas sammanlagda höjd. Detta styrks av att pelarhuvudenas mått anges lika.

PELARHUVUDEN
Två stycken. 2,5 m höga. I 2 Kon. 25:17 anges höjden till 1,5 m. Klotformiga. De två kloten (2 Krön. 4:12). Placerade ovanpå pelarna. Utformade som 2 m stora liljor. Höjer sig över granatäpplena.

NÄTVERK
Två stycken. Övertäcker pelarhuvudena, runtomkring (2 Kon. 25:17).

KEDJOR
Hängprydnader. Placerade upptill på pelarna, på pelarhuvudena, sju stycken på vardera. Två rader går runt omkring över nätverken (denna uppgift kan också syfta på granatäpplena). Kedjor också i koret där två keruber med utslagna vingar stod och under vilka förbundsarken placerades.

GRANATÄPPLEN
Tvåhundra stycken till varje nätverk, summa fyrahundra. Placerade i rader runt omkring över pelarhuvudet, och över nätverket (2 Kon, 25:17). Två rader granatäpplen till vart nätverk. Hundra granäpplen sitter på kedjorna (raderna?). Nittiosex utåt, men tillsammans är granatäpplena på nätverket omkring ett hundra.

HAVET
Cirkulärt, 5 m i diameter, 2,5 m högt. Ett 15 m långt snöre mäter dess omfång. Runt omkring nedtill finns bilder som föreställer oxar, de bildar två rader gjutna i ett stycke med det övriga. Tjocklek en handsbredd. Kanten är gjord som kanten på en bägare, i form av en utslagen lilja (Graalskålen? Vattenvirvlare?). Rymmer mellan 72.000 och 108.000 liter. Placerat på högra sidan om huset, åt sydost.

SIRATER
Sitter i två rader under kanten runt omkring havet. Gurklika. Gjutna i ett stycke med det övriga.

OXAR
Havet står på tolv oxar, tre vända mot varje väderstreck, med bakdelarna vända inåt.

BÄCKENSTÄLL
Tio stycken. 2 m långa, 2 m breda och 1,5 m höga. Försedda med runda sidolister som har sin plats mellan hörnlisterna. På sidolisterna mellan hörnlisterna finns avbildade lejon, tjurar och keruber, och likaså på hörnlisterna upptill. Under lejonen och tjurarna sitter nedhängande blomsterslingor.
Under sidolisterna har varje ställ fyra hjul gjorda som vagnshjul (0,75 i diameter) med axlar. Hjulens hållare är fästa vid bäckenstället. Ringar, ekrar, nav. Fyra fötter med bärarmar, gjorda i ett stycke med sitt ställ, sitter i de fyra hörnen under bäckenet, och mitt för var och en av bärarmarna sitter blomsterslingor.
En 0,75 m rund öppning (med utsirningar) i kransstycket 0,5 m uppåt tjänar som underlag, fyrkantiga sidolister. Överst på vart ställ en rund uppsats 0,25 m hög. Ovantill hållare och sidolister gjorda i ett stycke. På hållarnas ytor och på sidolisterna finns keruber, lejon och palmer inristade, samt blomsterslingor runt omkring. Tolv kopparoxar under bäckenställen (Jer. 52:20). Fem bäckenställ placerade på högra sidan om huset och fem på vänstra sidan.

BÄCKEN
Tio stycken. 2 m i diameter. Rymmer vardera 1440 liter. Placerade på bäckenställen.
Enligt Andra Krönikeboken ska dessa bäcken brukas för tvagning (för att skölja vad som hörde till brännoffret) så en möjlighet är att bäcken och bäckenställ inte har direkt med Aquapuls att göra. "Men havet var för prästerna till att två sig i" (2 Krön. 4:6).

ASKKÄRL, SKOVLAR, ALTARE, BORD, LJUSSTAKAR, LAMPOR, BLOMVERK, LAMPSTÄNGER, GAFFLAR, KNIVAR, FAT, BÄGARE, KÄRL, OFFERSKÅLAR OCH ANDRA SKÅLAR
Synes vara kopplade till brännoffret, slaktoffren och den rent religösa ritualen. Gjorda av koppar, guld och silver. Har sannolikt inte direkt med Aquapuls att göra.

När Aquapuls var i funktion uppfylldes templet av en molnsky; ett töcken; "HERRENS härlighet". Eld kom ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren.


17. KEOPSPYRAMIDENS HEMLIGHET

Min teori är att det finns en Aquapuls-anläggning också under den stora Keopspyramiden i Gize utanför Kairo. Därför dundrade den ibland som åskan. Jag har någonstans läst om ett slags bassäng eller damm under pyramiden, möjligen också en liten underjordisk ö.

"De positiva och negativa krafterna, som strömmar genom från varandra i olika riktningar byggda kanaler, förorsakar molnformationer och på så sätt det önskade regnet. Dessa spänningars utjämning förorsakar blixtar och i samband med dem sker även ljudfenomen. Därför hör man åskan dundra från pyramiderna."
(Invigningen, s 236)

Enligt Bibeln förekom det en molnsky också över uppenbarelsetältet i öknen. Jämför Teslas experiment (se stycke 6).

"Folk brukar inte koppla ihop åska med snö. Men här uppe i bergen inträffar det. Man brukar säga att det var därför Nikola Tesla kom hit för att utföra sina experiment. På grund av åskvädren på 3000 m höjd, och ännu högre. Pike`s Peak, där han ska ha haft sina blixtuppvisningar, ligger på närmare 4.200 m höjd... Det sägs att Tesla blev mycket upprörd när man lyckades klyva atomen. Han sa att det skulle medföra kärnkraft... och att kärnkraften skulle förstöra jorden - men att hans metod var säker och ren. Han sade att den skulle ge nog energi åt alla, utan att förorena luften..."
(Livsguide, Linda Goodman, 1989, s 130, 132)

Om man gjorde utgrävningar under Keopspyramiden skulle man alltså finna modellen till den Aquapuls som fanns i Salomos tempel. Kopian är förstörd, men originalet finns kvar. Förbundsarken kan ha varit ett slags uppladdningsbart och bärbart batteri som Moses tog med sig från pyramiden.
Det finns anledning att påminna om den svenske forskaren Henry Kjellson, som i sina böcker Forntidens teknik (1956), Försvunnen teknik (1961) samt den postumt utgivna Sju nätter på Cheopspyramidens topp (1982) visar att det fanns ett högt utvecklat tekniskt kunnande i forntiden.
Kjellson har också en annan uppfattning om Bibelns måttenheter, i det att han hävdar att Salomos kopparpelare (Jakin och Boas; Jakin betyder "att vara säker") var 11 m höga och 2,3 m i diameter med 3 m höga pelarhuvuden, och att Krönikeboken anger pelarnas höjd till hela 21 m (se stycke 16). Dessutom en gjuten kopparskål (havet) som var 6 m i diameter och 3 m hög.
Kjellson påpekar också att Salomos tempel var uppfört på en hög klipp-platå och att takbeläggningen bestod av guldplåt. Klippgrunden innehöll rymliga vattencisterner som behållare för regnvatten. Grova kopparrör ledde från taket ned till dessa cisterner. Allra överst var templet försett med talrika utskjutande metallspetsar.
Enligt Kjellson berättar en inskrift i ett egyptiskt tempel att 100 fot höga kopparklädda trämaster framför ett tempel tjänade till att uppfånga blixten. En granskning av den hebreiska texten i 4 Mos. 21:6-9 visar att den handlar om hur Moses gjorde en hård kopparspets som han monterade på en hög stång, för att med denna åskledare skydda folket i den åskrika trakten.


18. EXPERIMENTMODELL 3: TEMLET -
TESLATRANSFORMATORN

En koppartrådsspiral inkluderas i konstruktionen av Aquapuls-modellen. En vänster- och en högervriden? Havet och pelarna (ihåliga kopparrör) görs i modell. Pelarna utanför eller innanför havet? Underjordisk vattenförbindelse mellan pelarna och havet?
Om vi utgår från Martinus sammanfattning av Salomos Aquapuls i citatet ovan och tillfogar information från Bibeln ska modellen (med lämplig förminskning i skala) uppbyggas av följande föremål av koppar:

1) Två stycken nio meter höga ihåliga pelare.
2) Två och en halv meter höga huvudena satta på dessa pelare.
3) Kedjor och trådar som förenar och omslingrar dessa huvuden...
4) ...och förbinder dem med ett gjutet runt "hav".
5) Havet ska vara fem meter i diameter och två och en halv meter högt.
6) Det ska vara omvirat med en femton meter lång tråd.
7) Det ska vara fyllt med vatten.
8) Dessutom tillkommer övriga härmed förenade föremål, vilkas samlade kombination och uppbyggnad utgör en elektricitetsanläggning.

Tesla upptäckte och var den förste att studera ett slags högfrekventa och högspända elektriska strömmar som efter honom fått namnet teslaströmmar. De uppkommer vid sammankoppling av två elektriska svängningskretsar som bringas i resonans. De båda kretsarna sammankopplas med hjälp av en högfrekvensgenerator, en så kallad teslastransformator.
Den primära lindningen i transformatorn, primärspolen, utgörs av en spiral av ett eller ett fåtal varv av grov koppartråd. Sekundärkretsen är en lång spole med ett stort antal varv av tunn koppartråd lindad i ett enkelt lager på ett tunnväggigt rör av ett isolerande material, exempelvis glas. Detta leder till en hög spänning i sekundärkretsen på grund av den höga frekvensen. Jordförbindes den ena av sekundärspolens ändar sprutar långa gnistor ur den andra änden och en lysande gloria utstrålar.
Transformatorns verkningssätt beror på att de vid gnistöverslag uppkommande starka och snabbt växlande strömmarna i primärkretsen ger upphov till utomordentligt kraftiga induktionsverkningar i sekundärkretsen. Eftersom ljusvågor är ett slags ytterligt hastiga vibrationer åstadkomna genom elektriska impulser tänkte sig Tesla bland annat att artificiellt åstadkomna elektriska vibrationer av mycket högt svängningstal skulle kunna skapa ljus på ett nytt och effektivare sätt. Han konstruerade också teslalampor och elmotorer med hög kraft per viktsenhet.
Dess forskningar ledde aldrig till några nämnvärda praktiska resultat, men kanske ska de beaktas vid konstruktionen av Aquapuls. Möjligen är hemligheten en kombination av Schaubergers och Teslas forskningar.
Schauberger gjorde aldrig någon tydlig koppling till elektricitet (men han talade om ljusfenomen och använde begreppet diamagnetism, varmed han synes ha menat ett slags levitationskraft eller biologisk magnetism). Tesla kopplade aldrig sin forskning till vatten (trots att han experimenterade i åskväder, vars uppkomst är relaterad till underkylda vattendroppar och iskristaller).


19. PROJEKT GRAAL

Projektet att bygga en modell av Salomos tempel för att försöka lösa framtidens energiproblem föreslår jag ges namnet Projekt Graal.
Sökandet efter den heliga Graal var en mytologisk och andlig strävan hos medeltidens riddare, och den energistrålande Graalkalken stod bland annat för ett överflöd av mat, dryck och välstånd i ett tidigare ödelagt land. Temat har bland annat använts av Gustaf Fröding i Gralstänk, T.S Eliot i Det öde landet och Richard Wagner i Parsifal.
Möjligen är det så att det liksom hos atombomben finns en "kritisk massa" som måste överskridas, så att Aquapuls för att fungera måste vara i minst samma storlek som den Salomo lät bygga. Då får man i framtiden tänka sig kanske hundra eller rentav flera hundra meter höga "graalskålar" av koppar i landskapet. (Märkligt nog har jag någonstans sett avbildad en tämligen berömd tavla med just ett sådant motiv.)
Salomos två pelare Jakin och Boas skulle kunna motsvara de två spiralspolarna i teslatransformatorn. Låt oss säga att Jakin ("den säkre") är primärspolen med tjock koppartråd i ett eller ett par varv och Boas är sekundärspolen med tunn koppartråd i många varv (är det förresten en tillfällighet att det heter boa-orm?) Kanske pulserar kraften mellan de två pelarna via havet.
Den amerikanske elektrokemi-ingenjören George Yao har utvecklat ett resonans-instrument tillverkat av en mikrokristallinsk massa som används för energibalanserings-terapi. Effekten har bland annat påvisats med kirlianfotografering och blodanalyser. Många andra terapeuter experimenterar också med kristaller, och olika källor hävdar att kristaller spelade en stor roll för energiförsörjningen på Atlantis (jämför laser). Kanske ska de spiralvarv som Jakin och Boas tycks omviras av tillverkas av kristall. Iskristaller har ju också med blixtens uppkomst att göra.


20. DEN HARMONISKA FAKTORN

Jag har gjort några enkla experiment av tempel-modell där jag använt glasburkar, vatten, is, ficklampsbatteri som initiator, kopparspiraler av olika tjocklek, jordning och metallkärl, men hittills utan resultat. Experimenten fortsätter.
En faktor som jag hittills förbisett är den harmoniska faktorn. Martinus talar om en harmonisk balans mellan eld och köld. Tesla experimenterade med harmoniska ljudfrekvenser och elektricitet. Haich talar om skapande frekvenser samt ljudfenomen och åskdunder från pyramiderna. (Åska är för övrigt alltid förbundet med ljud.) Morley satte igång sin frienergi-motor genom att spela på en fiol. Yao beskriver sitt energibalanserings-instrument som ett resonans-instrument. Kan det röra sig om något slags egenfrekvens?

Kjell Höglund, 1996